120

مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

(یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸) ۰۸:۰۰

صنعت پتروشیمی انرژی و مواد اولیه را به محصولاتی تبدیل می کند که سایر بخش های صنعتی به آن نیاز دارند.

نمودار 1 مصرف انواع انرژی را در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا نشان می دهد. این انواع انرژی عبارتند از: سوخت های جامد (مانند زغال سنگ سخت و فرآورده های آن، زغال قهوه ای و مشتقات آن، زغال سنگ نارس و مشتقات آن)، کل فرآورده های نفتی (مانند نفت گاز مایع، گاز پالایشگاه، روغن موتور، نفت سفید، نفت گاز/ دیزل، سوخت نفتی پسماند)، گاز (مانند گاز طبیعی و انواع گازهای تولیدی)، حرارت مشتق شده، انرژی های تجدید پذیر(مانند برق آبی، گرمای خورشید و برق فتوولتائیک، انرژی باد، سوخت های زیستی جامد و مایع، ضایعات تجدید پذیر، انرژی گرمایی زمین، جزر و مد، موج و اقیانوس)، انرژی الکتریکی، گرمای هسته ای و ضایعات (غیرتجدیدپذیر).

نمودار 1- کل مصرف* انرژی در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا به تفکیک منبع

خصوصی

منبع: Eurostat and Cefic analysis 2018/ * محصولات شیمیایی و پتروشیمی، داده های سال 2016، مصرف سوخت و برق/ به جز مواردی که ذکر شده صنعت پتروشيمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود./ به جز مواردی که ذکر شده اتحادیه اروپا شامل 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است.

صنعت پتروشیمی انرژی و مواد اولیه را به محصولاتی تبدیل می کند که سایر بخش های صنعتی به آن نیاز دارند. هزینه انرژی و مواد اولیه یکی از عوامل عمده در تعیین میزان رقابت پذیری صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در بازار جهانی است.

در سال 2016، مصرف سوخت و برق در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا، شامل صنعت تولید محصولات داروئی، بالغ بر 4/51 میلیون تن معادل نفت (TOE) بود. صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا، شامل صنعت تولید محصولات داروئی، در دوره زمانی بین سال های 1990 تا 2016 مصرف سوخت و برق خود را به طور چشمگیری کاهش داد.

بخش عمده ای از انرژی که توسط صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته است، در محصولات ذخیره شده است و قابل بازیافت هستند. با توجه به سایر مواد اولیه، صنعت پتروشیمی از گستره وسیعی از خوراک های طبیعی و پردازش شده استفاده می کند، که شامل انواع فلزات، مواد معدنی و مواد خام کشاورزی مانند شکر، نشاسته یا چربی است.

مصرف سوخت و برق در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

کل مصرف انرژی در بخش پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال 2016 بالغ بر 4/51 میلیون تن معادل نفت بوده است که نسبت به رقم 6/69 میلیون تن در سال 1990 در حدود 26 درصد کاهش یافته است. مصرف انرژی در بخش پتروشیمی اتحادیه اروپا در فاصله زمانی بین سال های 1990 تا 2016 به طور متوسط سالانه 2/1 درصد کاهش یافته است. مصرف انرژی در بخش پتروشیمی در سال 2016 در کل صنعت در حود 6/18 درصد بوده است (در سال 1990 این رقم 8/18 درصد بوده است.)

همانطور که در نمودار 2 مشاهده می کنید، در سال 1990 مصرف سوخت و برق در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا بالغ بر 8/370 میلیون تن معادل نفت بوده است. این بخش در فاصله زمانی بین سال های 1990 تا 2016 مصرف برق و سوخت خود را به شدت کاهش داده است: در حدود 1/91 میلیون تن معادل نفت. مقدار انرژی مصرف شده در سال 1990 در حدود 25 درصد کمتر بوده است.

نمودار 2- مصرف* سوخت و برق در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

مقاله

منبع: Eurostat and Cefic analysis 2018/ * محصولات شیمیایی و پتروشیمی، داده های سال 2016، مصرف سوخت و برق/ به جز مواردی که ذکر شده صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود./ به جز مواردی که ذکر شده اتحادیه اروپا شامل 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است.

مصرف گاز در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

گاز- 4000 مجموع گاز طبیعی (کد 4100) و گاز مشتق شده (کد 4200) است. گاز طبیعی کد 4100 شامل گازهای اتفاقی است که در زیر زمین ذخیره شده اند، که به صورت مایع یا گاز هستند، و به طور عمده حاوی متان است. گازهای مشتتق شده کد 4200 گازهای تولید شده هستند که شامل گاز اجاق کک، گاز کوره و گازهای کارخانه ای هستند.

همانطور که در نمودار 3 ملاحظه می کنید، مصرف «گاز» در منطقه اتحادیه اروپا در سال 2016 در حدود 4/17 میلیون تن معادل نفت ارزش گذاری شده است (بسیار کمتر از رقم 9/26 میلیون تن معادل نفت که در سال 1990 گزارش شده بود). مصرف «گاز» در فاصله زمانی بین سال های 1990 تا 2016 به طور متوسط سالانه 7/1 درصد کاهش یافته است. مصرف «گاز» در سال 2016 نسبت به سال 1990 در حدود 35 درصد کاهش یافته است.

نمودار 3- مصرف* گاز در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا (هزار میلیون تن معادل نفت)

مقاله

منبع: Eurostat and Cefic analysis 2018/ * محصولات شیمیایی و پتروشیمی، داده های سال 2016، مصرف سوخت و برق/ به جز مواردی که ذکر شده صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود./ به جز مواردی که ذکر شده اتحادیه اروپا شامل 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است.

یک سوم از کل مصرف انرژی در بخش پتروشیمی اتحادیه اروپا مربوط به «گاز» است (در حدود 34 درصد در سال 2016، که نسبت به رقم 6/38 درصد در سال 1990 کاهش یافته است). مصرف گاز در بخش پتروشیمی اتحادیه اروپا 2/20 درصد از کل مصرف انرژی صنعت را در سال 2016 تشکیل می دهد. سهم مصرف گاز از کل انرژی مورد استفاده از 5/23 درصد در سال 1990 به 2/20 درصد در سال 2016 رسید.

مصرف انرژی برق در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

انرژی برق-6000 همه انواع برق هایی که در کارخانه های مختلف تولید برق تولید می شود را پوشش می دهد (به طور مثال، برق هسته ای، برق حرارتی، برق آبی، برق بادی، برق فتوولتائیک و سایر کارخانه ها) که از طریق شبکه بین مصرف کنندگان توزیع می شود یا به صورت داخلی مصرف می شود.

نمودار 4- مصرف* انرژی برق در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا (هزار میلیون تن معادل نفت)

مقاله

منبع: Eurostat and Cefic analysis 2018/ * انرژی برق 6000، محصولات شیمیایی و پتروشیمی و مصرف برق، داده های سال 2016، مصرف سوخت و برق/ به جز مواردی که ذکر شده صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود./ به جز مواردی که ذکر شده اتحادیه اروپا شامل 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است.

همانطور که در نمودار 4 مشاهده می کنید مصرف «انرژی برق» در صنعت پتروشیمی در منطقه اتحادیه اروپا در سال 2016 بالغ بر 6/15 میلیون تن معادل نفت بوده است (که نسبت به رقم 1/18 میلیون تن معادل نفت در سال 1990 کاهش یافته است). مصرف «انرژی برق» در فاصله بین سال های 1990 تا 2016 به طور متوسط سالانه 6/0 درصد کاهش یافته است. مصرف «انرژی برق» در سال 2016 در مقایسه با سال 1990 در حدود 14 درصد کاهش یافته است.

مصرف «انرژی برق» تقریبا 30 درصد از کل مصرف انرژی در بخش پتروشیمی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد ( در سال 2016، که نسبت به رقم 26 درصد در سال 1990 افزایش یافته است). مصرف «انرژی برق» در صنعت پتروشیمی در سال 2016 در حدود 2/21 درصد از کل مصرف انرژی در این صنعت را تشکیل می دهد (که نسبت به سال 1990 به اندازه 9/17 درصد افزایش یافته است).


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی