120

بهبود معیارهای کیفیت محیط زیست در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در 20 سال گذشته

(یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸) ۰۸:۰۰

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در اتحادیه اروپا

داده های بلندمدت در مورد صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا شامل صنعت محصولات داروئی، نشان دهنده روند پایداری از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای این صنعت در فاصله سال های 1990 تا 2016 است. این روند در نمودار 1 قابل مشاهده است.

نمودار 1- میزان کل انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

نمودار 1

منبع: European Environment Agency (EEA) and Cefic Analysis 2018/ به جز مواردی که ذکر شده صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا اشاره می کند.

بر اساس گزارش آژانس محیط زیستی اروپا (EEA)، صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا، شامل صنعت محصولات داروئی، در سال 2016 مجموعا 126.0 میلیون تن گاز دی اکسید کربن در هوا منتشر کرده است، که نسبت به رقم 325.1 میلیون تن در سال 1990 کاهش یافته است. این کاهش 61.2 درصدی به وضوح نشان می دهد که صنعت پتروشیمی تا چه اندازه به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای پایبند بوده است.

این صنعت با حرکت به سمت استفاده از منابع انرژی کم کربن به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کرده است. بخش عمده ای از این کاهش در طول بیست سال گذشته مربوط به کاهش انتشار اکسید نیتروژن بوده است که پتانسیل آن در گرمایش زمین بسیار بیشتر از دی اکسید کربن است و در برخی فرآیندهای پتروشیمی این گاز منتشر می شود.

نمودار 2 دید کلی در مورد روندهای اصلی انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا (شامل صنعت محصولات داروئی) در دوره زمانی بین سال های 1990 تا 2016 ارائه می دهد.

نمودار 2- میزان انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا، میلیون تن (معادل دی اکسید کربن)

نمودار 2

منبع: European Environment Agency (EEA) and Cefic Analysis 2018/ به جز مواردی که ذکر شده صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا اشاره می کند.

بر اساس گزارش آژانس محیط زیستی اروپا (EEA)، مهم ترین گاز آلاینده متصاعد از صنعت پتروشیمی (شامل صنعت تولید محصولات داروئی) اتحادیه اروپا دی اکسید کربن است. در سال 2016، در حدود 91 درصد از گازهای گلخانه ای در اتحادیه اروپا را گاز دی اکسید کربن تشکیل می داد. یعنی به عبارت دیگر در این سال 114.6 میلیون تن گاز دی اکسید کربن در این منطقه منتشر شده است که 33 درصد کمتر از سطح انتشار این گاز در سال 1990 است. در مقایسه با سال 2015، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن به اندازه 1.2 درصد کاهش یافته است.

دومین گاز آلاینده مهم در اتحادیه اروپا اکسید نیتروژن است که تقریبا 3/5 درصد از کل گازهای گلخانه ای این منطقه را در سال 2016 تشکیل می دهد. به عبارتی میزان انتشار گاز اکسید نیتروژن در سال 2016 بالغ بر 6.7 میلیون تن بوده است که نسبت به سطح انتشار آن در سال 1990 در حدود 94 درصد کمتر بوده است. این رقم در مقایسه با میزان انتشار این گاز در سال 2015 در حدود 12.1 درصد کاهش یافته است.

به طور کلی، مجموع رقم انتشار گازهای گلخانه ای از سال 1990 تاکنون در حدود 199.1 میلیون تن کاهش یافته است. داده های آماری نشان می دهد که میزان انتشار گاز متان افزایش یافته است در حالی که انتشار سایر انواع گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن (CO2)، انواع هیدرو فلورکربن ها (HFCs) ، اکسید نیتروژن (N2O) ، هگزا فلورید سولفور  (SF6)و پر فلور کربن ها  (PFCs)در همین دوره زمانی کاهش یافته است.

انتشار آلاینده ها در اثر تولید آمونیاک

تحلیل داده های بلندمدت نشان می دهد که انتشار گازهای گلخانه ای در دوره زمانی بین سال های 1990 تا 2016 به شدت کاهش یافته است. صنعت پتروشیمی همچنان در تلاش است تا میزان گازهای گلخانه ای در اثر تولید آمونیاک را کاهش دهد.

بر اساس گزارش آژانس زیست محیطی اروپا (EEA) تولید آمونیاک اتحادیه اروپا توسط صنعت پتروشیمی این اتحادیه در مجموع حدود 23.9میلیون تن گاز دی اکسید کربن در سال 2016 منتشر کرده است، که این رقم نسبت به رقم 33.4 میلیون تن در سال 1990 کاهش داشته است. بنابراین رقم کل تولید گازهای گلخانه ای ناشی از تولید آمونیاک در دوره زمانی بین سال های 1990 تا 2016 به طور متوسط سالانه 1.3 درصد کاهش یافته است. این رقم کمتر از یک پنجم میزان آلاینده های تولیدی در سال 1990 بوده است (یعنی 28 درصد).

نمودار 3- تولید آمونیاک: میزان کل انتشار گازهای گلخانه ای، میلیون تن (معادل دی اکسید کربن)

نمودار 3

منبع: European Environment Agency (EEA) and Cefic Analysis 2018/ به جز مواردی که ذکر شده صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا اشاره می کند.

 

به طور نسبی، تقریبا بیش از یک سوم (38 درصد) از کل گازهای گلخانه ای ناشی از تولید آمونیاک در سال 2016 بوده است (23.9 میلیون تن از کل 62.5 میلیون تن)؛ و این رقم بسیار بیشتر از رقم 15.7 درصدی در سال 1990 بوده است (33.4 میلیون تن از 212.5 میلیون تن).

 

آلاینده های ناشی از تولید کپرولاکتام، گلایوکسال و اسید گلایوکسالیک

بر اساس گزارش آژانس زیست محیطی اروپا (EEA)، تولید آلاینده ها ناشی از تولید کپرولاکتام، گلایوکسال و اسید گلایوکسالیک توسط صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال 2016 در مجموع 2.1 میلیون تن گاز دی اککسید کربن تولید کرده است، که این رقم نسبت به رقم 4.1 میلیون تن در سال 1990 کاهش یافته است. مجموع گازهای گلخانه ای ناشی از تولید کپرولاکتام، گلایوکسال و اسید گلایوکسالیک در دوره زمانی بین سال های 1990 تا 2016 به طور متوسط سالانه 2.6 درصد کاهش یافته است. این رقم یعنی نصف میزان انتشار آلاینده ها در اثر تولید این مواد در سال 1990.

 

نمودار 4- تولید کپرولاکتام، گلایوکسال و اسید گلایوکسالیک: میزان کل گازهای گلخانه ای، میلیون تن

نمودار 4

منبع: European Environment Agency (EEA) and Cefic Analysis 2018/ به جز مواردی که ذکر شده صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا اشاره می کند.

 

تحلیل داده های بلندمدت نشان می دهد که میزان انتشار گازهای گلخانه ای در فاصله بین سال های 1990 تا 2003 به شدت کاهش می یابد. میزان کل گازهای گلخانه ای ناشی از تولید کپرولاکتام، گلایوکسال و اسید گلایوکسالیک در دوره زمانی بین سال های 1990 تا 2003 به طور متوسط سالانه 11.5 درصد کاهش یافته است. از سال 2004 تاکنون میزان انتشار گازهای گلخانه ای تقریبا ثابت بوده است.

به طور نسبی، میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید کپرولاکتام، گلایوکسال و اسید گلایوکسالیک در حدود 3 تا 4 درصد از کل آلاینده های ناشی از تولید در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال 2016 را تشکیل می دهد (یعنی 2.1 میلیون تن از 62.5 میلیون تن).


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی