121

کدام شکل از انرژی در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا بیشتر استفاده می شود؟

(چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸) ۰۸:۰۰

مصرف نفت در صنعت پتروشیمی از سال 1990 حدود 29 درصد کاهش یافته است

انواع محصولات نفتی (به جز سوخت های زیستی) که شامل این موارد می شود: نفت خام، گاز طبیعی مایع (NGL)، خوراک های پالایشگاهی، افزودنی های همراه با اکسیژن و سایر هیدروکربن به علاوه فرآورده های نفتی مانند گازهای پالایشگاهی، اتان، نفت گاز مایع، نفتا، بنزین موتور، بنزین هواپیما، سوخت جت، نفت سفید (نوعی از نفت سفید که به عنوان سوخت جت استفاده می شود و سایر انواع نفت سفید) نفت گاز/ گازوئیل، باقیمانده نفتی که به عنوان سوخت استفاده می شود، اسپیریت سفید و SBP، انواع روغن های روان کننده، قیر طبیعی، کک نفتی، واکس های پارافین و سایر فرآورده های نفتی، در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند.

همانطور که در نمودار شماره 1 نشان داده شده است مصرف «نفت» در بخش تولید مواد شیمیایی اتحادیه اروپا در سال 2016 بالغ بر 5/7 میلیون تن معادل نفت ارزش گذاری شده است، که در مقایسه با رقم 5/10 میلیون تن معادل نفت در سال 1990 کاهش نشان می دهد. مصرف «نفت» ر فاصله سال های 1990 تا 2016 به طور متوسط سالانه در حدود 3/1 درصد کاهش یافته است. به طور کلی مصرف «نفت» در سال 2016 نسبت به سال 1990 به میزان 29 درصد کاهش یافته است.

مصرف «نفت» در سال 2016 تقریبا 6/14 درصد از کل مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است (که نسبت به سهم 1/15 درصدی آن در سال 1990 اندکی کاهش یافته است). مصرف «نفت» در سال 2016 در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا 27 درصد از کل مصرف را در این صنعت تشکیل داده است که نسبت به رقم 17 درصد در سال 1990 افزایش 10 درصدی داشته است.

نمودار 1- کل مصرف* فرآورده های نفتی در صنعت تولید مواد شیمیایی اتحادیه اروپا (هزار تن معادل نفت)

مقاله

منبع: Eurostat and Cefic analysis 2018/ * مواد شیمیایی و محصولات داروئی، سوخت و مصرف برق/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت تولید مواد شیمیایی شامل محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور عضو اتحادیه اروپاست.

مصرف سوخت های جامد از سال 1990 حدود 61 درصد کاهش یافته است

سوخت های شامل این موارد می شود: زغال سنگ سخت و مشتقات آن (سوخت های اختراعی، آنتراسیت، زغال سنگ کک، سایر زغال سنگ های قیری، زغال سنگ های شامل قیر، زغال کک، گاز کک، زغال سنگ قیر اندود)، زغال قهوه ای و مشتقات آن (زغال سنگ قهوه ای/ چوبی، خاک زغال قهوه ای، زغال سنگ نارس، محصولات زغال سنگ نارس)، و نفت شیل و نفت ماسه. به طور کلی سوخت های جامد شامل زغال سنگ سخت و فرآورده های آن، زغال چوب و فرآورده های آن و نفت شیل و نفت ماسه می شود.

همانطور که در نمودار 2 مشاهده می کنید مصرف «سوخت های جامد» در بخش پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال 2016 بالغ بر 9/2 میلیون تن معادل نفت ارزش گذاری شده است، که بسیار کمتر از رقم 4/7 میلیون تن معائل نفت است که در سال 1990 ثبت شده است. مصرف «سوخت های جامد» در فاصله سال های 1990 تا 2016 به طور متوسط سالانه 5/3 درصد کاهش یافته است. مصرف «سوخت های جامد» در سال 2016 در مقایسه با سال 1990 در حدود 61 درصد کم شده است.

نمودار 1- مصرف* سوخت های جامد در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا (هزار تن معادل نفت)

مقاله

منبع: Eurostat and Cefic analysis 2018/ * مواد شیمیایی و محصولات داروئی، سوخت و مصرف برق/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت تولید مواد شیمیایی شامل محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور عضو اتحادیه اروپاست.

مصرف «سوخت های جامد» در سال 2016 در حدود 7/5 درصد از کل مصرف انرژی را در بخش پتروشیمی اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است، که بسیار کمتر از رقم 7/10 درصد است که در سال 1990 ثبت شده است (تقریبا نصف آن است). سهم «سوخت های جامد» در بخش تولید مواد شیمیایی نسبت به کل صنعت حدود 1 درصد کاهش یافته است (از 10 درصد در سال 1990 به حدود 9 درصد در سال 2016 رسیده است).

مصرف انرژی های تجدیدپذیر از سال 2000 تاکنون بیش از دو برابر شده است

انرژی های تجدیدپذیر شامل این موارد می شود: برق آبی، انرژی باد، انرژی خورشیدی، جزر و مد، موج و اقیانوس، بیوماس و ضایعات قابل بازیافت و انرژی حرارتی زمین. انرژی های تجدیدپذیر مجموع انرژی برق آبی، انرژی باد، انرژی خورشید، جزر و مد، موج و اقیانوس، بیوماس و ضایعات قابل بازیافت و انرژی حرارتی زمین است که می توانند منبع تامین انرژی مورد نیاز در صنعت پتروشیمی شوند.

نمودار 3- مصرف* انرژی های تجدیدپذیر در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا (هزار تن معادل نفت)

مقاله

منبع: Eurostat and Cefic analysis 2018/ * انرژی های تجدیدپذیر، مواد شیمیایی و محصولات داروئی، سوخت و مصرف برق/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت تولید مواد شیمیایی شامل محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور عضو اتحادیه اروپاست.

همانطور که در نمودار 3 نشان داده شده است مصرف انرژی های تجدیدپذیر در منطقه اتحادیه اروپا در سال 2016 بالغ بر 441 هزار تن معادل نفت ارزش گذاری شده است، که در مقایسه با رقم 8/156 هزار تن معادل نفت در سال 2000 به طور چشمگیری افزایش یافته است. مصرف انرژی های تجدیدپذیر در فاصله سال های 2000 تا 2016 به طور متوسط سالانه در حدود 7/6 درصد افزایش یافته است. مصرف انرژی های تجدیدپذیر در سال 2016 نسبت به سال 2000 در حدود 8/1 برابر شده است.

سهم مصرف انرژی های تجدیدپذیر در تولید مواد شیمیایی از 3/0 درصد در سال 2000 به 9/0 درصد در سال 2016 رسید. سهم مصرف انرژی های تجدیدپذیر در بخش تولید مواد شیمیایی نسبت به کل صنعت پتروشیمی از 0/1 درصد در سال 2000 دو برابر شده و به 0/2 درصد در سال 2016 رسید.

مصرف انرژی از سال 1990 به طور چشمگیری کاهش یافته است

بر اساس ارقام مطلق، صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا به طور چشمگیری مصرف سوخت و برق خود را در فاصله سال های 1990 تا 2016 به میزان 3/18 میلیون تن معادل نفت کاهش داده است. بیش از نیمی از کاهش مربوط به کاهش مصرف گاز بوده است که به عنوان منبع انرژی در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می گرفته است.

نمودار 4- مصرف* انرژی در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا: سال 2016 در مقایسه با سال 1990

مقاله

منبع: Eurostat and Cefic analysis 2018/ * مواد شیمیایی و محصولات داروئی، سوخت و مصرف برق/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت تولید مواد شیمیایی شامل محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور عضو اتحادیه اروپاست.

همانطور که در نمودار 4 مشاهده می کنید، مصرف گاز در سال 2016 بالغ بر 4/17 میلیون تن معادل نفت بوده است، که نسبت به رقم 9/26 میلیون تن معادل نفت در سال 1990 کاهش یافته است (35 درصد).

صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا مصرف سوخت های جامد خود را در فاصله سال های 1990 تا 2016 به میزان 4/7 میلیون تن معادل نفت به 9/2 میلیون تن معادل نفت کاهش داد. کاهش مصرف سوخت های جامد بسیار چشمگیر به نظر می رسد، که در سال 2016 نسبت به سال 1990 حدود 60 درصد کاهش نشان می دهد.

نهایتا مصرف کل فرآورده های نفتی و انرژی الکتریکی به ترتیب در حدود 1/3 میلیون تن معادل نفت و 5/2 میلیون تن معادل نفت در همین دوره کاهش یافته است.

 


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی