123

عوامل ژئوپلیتیکی چگونه صنعت پتروشیمی را تا سال 2050 تحت تاثیر قرار می دهند؟

(سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸) ۰۸:۰۰

گزارش حاضر چهارم از نتایج یک مطالعه دلفی در مورد آینده صنعت پتروشیمی اروپا تا سال 2050 است.

این مطالعه توسط موسسه آینده پژوهی کپنهاک (CIFS)[1] و به سفارش انجمن صنعت پتروشیمی اروپا (Cefic)[2] در سال 2018 انجام شده است. کسانی که در این نظرسنجی دلفی شرکت کرده اند حدود 195 نفر از متخصصان صنعت پتروشیمی و نیز سایر صنایع و نیز 92 نفر از دانشگاهیان و افراد عادی بوده اند. پنل انتخابی به خوبی در مطالعه دلفی مشارکت کردند تا جایی که بیش از 1300 نظر مختلف علاوه بر سوالات ضبط شده است.

هدف این مطالعه این بوده است که دیدگاه های متخصصان در مورد انتظارات مربوط به توسعه آتی در اقتصاد، مسایل ژئوپلیتیکی، جامعه، فناوری و محیط زیست جمع آوری شود. بر اساس فروض انتخابی در حدود 90 سوال مطرح شد که این سوالات به صورت آنلاین در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. نتایج به دست آمده در راستای فروض در نظر گرفته شده بود و این در مورد 67 درصد از سوالات صادق بود.

در این قسمت از گزارش تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی بر صنعت پتروشیمی از نظر پاسخ دهندگان تا سال 2050 مورد بررسی قرار گرفته است. مضمون اولین سوال مورد بررسی در این قسمت این است که: «آیا شما بر این باورید که اتحادیه اورپا تا سال 2050 همچنان خود را به عنوان یک اتحادیه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حفظ خواهد کرد؟»

نحوه پاسخگوئی پرسش شوندگان به این سوال را در نمودار 1 ملاحظه می کنید. این نمودار نااطمینانی گسترده نسبت به آینده پروژه اتحادیه اروپا را به طور کلی منعکس می کند. اظهارنظرها در این مورد تا حد بسیار زیادی ماهیتا واقع بینانه هستند و به این نکته مهم اشاره می کنند که اتحادیه اروپا نیاز دارد تا همکاری خود را با سایر کشورها تقویت کند تا بتواند در دنیای چند قطبی به حیات خود ادامه دهد.

پاسخ دهندگان بر این باورند که سناریوهای متعددی محتمل است، و ممکن است که اتحادیه اروپا در مرحله اول شاهد جدایی کشورها باشد اما در نهایت باز هم شاهد ادغام برخی کشورها خواهد بود.

نمودار 1- آیا اتحادیه اروپا تا سال 2050 همچنان به عنوان یک اتحادیه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود خواهد داشت؟

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

در سوال دوم از پرسش شونگان پرسیده شده است که « به نظر شما تا سال 2050 اقتصاد اروپا با حرکت از یک جهان تک قطبی به سمت یک جهان چند قطبی چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟» پاسخ ها را در نمودار 2 می توانید مشاهده کنید. همانطور که در این نمودار نشان داده شده است بیش از یک سوم پاسخ دهندگان معتقدند که اقتصاد اروپا با گذار به سمت یک جهان چندقطبی به طور منفی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

از 30 نفری که در این مورد اظهار نظر کرده اند، بسیاری معتقدند که اتحادیه اروپا در ایجاد روابط تجاری دوجانبه عملکرد بسیار خوبی داشته است و می تواند در یک جهان چندقطبی نیز به همین منوال عمل کند به شرط آنکه بتواند هماهنگی و شکل توسعه های آتی خود را حفظ کند.

نمودار 2- با حرکت به سمت یک جهان چندقطبی اقتصاد اروپا چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

سوال سومی که از پاسخ دهندگان پرسیده شده است این است که «آیا به نظر شما تا سال 2050 تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی اروپا رقابت بیشتری در دسترسی به منابع حیاتی خواهند داشت؟» جواب این سوال را در نمودار 3 ملاحظه می کنید. همانطور که در این نمودار نشان داده شده است حدود 90 درصد از پاسخ دهندگان معتقد بوده اند که به احتمال زیاد تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی با رقابت بیشتری در مورد دسترسی به منابع مهم و حیاتی مواجه خواهند بود.

البته پاسخ دهندگان این موضوع را یادآور شده اند که این امر بستگی به توانایی توسعه تکنیک های جدید تولیدی آنها دارد. به عبارت دیگر آنها بر این باورند که این موضوع بستگی به این خواهد داشت که فرآیندهای تولید، توزیع و احیا و توسعه فناوری ها با چه سرعتی رشد کند. اگر تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی فرآیندهایی مشابه فرآیندهای کنونی را مورد استفاده قرار دهند، این صنعت با چالش های متعددی مواجه خواهد شد. اما اگر آنها قادر باشند که فرآیندهای خودکار را توسعه دهند و تولید را در مقیاس کوچکتر با اصول تولید چرخه ای ادامه دهند، احتمال رویارویی آنها با چالش های مذکور کمتر خواهد شد.

نمودار 3- چقدر احتمال دارد که تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی اروپا با چالش های مربوط به دسترسی به منابع حیاتی مواجه شوند؟

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

مضمون سوال چهارمی که از پاسخ دهندگان پرسیده شده است این است که «به نظر شما تا سال 2050، رقابت در دسترسی به مواد اولیه افزایش خواهد یافت یا کاهش؟» همانطور که در نمودار 4 مشاهده می شود 80 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که تا سال 2050 رقابت در دسترسی به مواد اولیه افزایش خواهد یافت.

13 نفری که در مورد این سوال اظهار نظر کرده اند بر این باور بوده اند که رقابت بر سر دسترسی به مواد اولیه تا سال 2050 بیشتر خواهد شد. اما نکته ای که در این مورد چالش برانگیز بوده این است که این رقابت در کجا رخ خواهد داد. متخصصان صنعت پتروشیمی در مورد این بحث کرده اند که این رقابت در چه مرحله ای از زنجیره ارزش و در کدام مناطق جغرافیایی و در کدام اقتصادها افزایش خواهد یافت.

نمودار 4- تا سال 2050 رقابت در دسترسی به مواد اولیه حیاتی افزایش خواهد یافت یا کاهش؟

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

در سوال پنجم از پاسخ دهندگان پرسیده شده است که «چه عواملی باعث انتقال سرمایه گذاری به سوی مصرف پایدار در اتحادیه اروپا خواهد شد؟ انتخاب چند گزینه مجاز است.» گزینه هایی که در این سوال پاسخ دهدگان از بین آنها باید پاسخ خود را انتخاب می کردند عبارتند از:

·         خودآگاهی در مورد کمبود منابع و نیازهای مربوط به کارایی

·         هماهنگی با قوانین و مقررات

·         عرضه کنندگان محصولات را پیشنهاد می دهند که از لحاظ کارایی دسترسی به منابع بهینه هستند

·         هیچ افزایشی در سرمایه گذاری مصرف پایدار وجود نخواهد داشت.

همانطور که در نمودار 5 نشان داده شده است کارایی منابع و قوانین و مقررات باعث انتقال سرمایه گذاری به سوی مصرف پایدار خواهد شد. متخصصان صنایعی به جز صنعت پتروشیمی بر این باور بوده اند که آگاهی مصرف کنندگان و هماهنگی با قوانین و مقررات به عنوان عوامل کلیدی در افزایش سرمایه گذاری در مصرف پایدار در اروپا عوامل مهم و کلیدی خواهد بود.

نمودار 5- چه عواملی باعث انتقال سرمایه گذاری به سوی مصرف پایدار خواهد شد؟

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

در سوال ششم که آخرین سوال این بخش است از پاسخ دهندگان پرسیده شده است که «چه عواملی باعث انتقال سرمایه گذاری به سوی تولید پایدار خواهد شد؟ می توانید چند گزینه را انتخاب کنید.» گزینه هایی که در این سوال پاسخ دهندگان می توانسته اند از بین آنها انتخاب کنند عبارتند از:

·         سودآوری پایدار در بلندمدت

·          هماهنگی با قوانین و مقررات

·         چارچوب حمایتی قوانین

·          اقدامات داوطلبانه از سوی صنعت پتروشیمی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی اتحادیه اروپا

·          هیچ افزایشی در سرمایه گذاری در تولید پایدار وجود نخواهد داشت.

همانطور که در نمودار 6 نشان داده شده است انتقال در تولید پایدار به دلیل سودآوری بلندمدت و چارچوب های مقرراتی حمایتی است. متخصصان صنعت پتروشیمی معتقدند که قابلیت زیست پذیری (عمدتا به دلیل پیشرفت تکنولوژیکی) برای حرکت به سمت تغییر در تولید پایدار موثر خواهد بود.

نمودار 6- چه عواملی باعث انتقال سرمایه گذاری به سوی تولید پایدار خواهد شد؟

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

 [1] Copenhagen Institute of Futures Studies (CIFS)

[2] European Chemical Industry Council (Cefic)

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی