142

جایگاه صنعت پتروشیمی در میان 10 بخش برتر در اقتصاد اروپا در سال 2020

جایگاه صنعت پتروشیمی در میان 10 بخش برتر در اقتصاد اروپا در سال 2020
(جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹) ۰۸:۰۰

10 بخش برتر در اقتصاد اروپا

در بخش تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا در حدود 1/2 میلیون شرکت وجود دارد. بخش تولید محصولات مصنوعی فلزی بزرگترین بخش اقتصاد اروپا است که 3/18 درصد از صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود اختصاص می دهد، پس از آن بخش صنایع غذایی است که سهم آن از کل صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا در حدود 7/12 درصد است.

نمودار 1- ده بخش برتر در اقتصاد اروپا 82 درصد از کل تولید اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود اختصاص می دهند

مقاله

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2020/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل محصولات داروئی نمی شود.

 

10 بخش برتر اقتصاد اتحادیه اروپا +بریتانیا 82 درصد از کل شرکت های تولیدی را تشکیل می دهند. در بخش پتروشیمی و مواد شیمیایی اتحادیه اروپا +بریتانیا در حدود 28.000 شرکت فعالیت می کنند، که در حدود 4/1 درصد از کل شرکت های فعال در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند.

 

مقایسه گردش مالی 10 بخش برتر اقتصاد اروپا با بخش پتروشیمی

10 بخش برتر اقتصاد اروپا در حدود 73 درصد از کل گردش مالی صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود اختصاص می دهند. خودروسازی و محصولات غذایی دو بخش بسیار بزرگ از صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را تشکیل می دهند که در حدود یک سوم از گردش مالی اروپا (یعنی 2/27 درصد) را به خود اختصاص می دهند.

نمودار 2- صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی چهارمین تولیدکننده بزرگ در اتحادیه اروپا +بریتانیا

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2020/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل محصولات داروئی نمی شود.

مقاله

صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی اتحادیه اروپا +بریتانیا با گردش مالی 533 میلیارد یورو جایگاه چهارم را در بین صنایع تولیدی این منطقه به خود اختصاص می دهد که در کل 6/7 درصد از کل گردش مالی اتحادیه اروپا +بریتانیا محسوب می شود.

گردش مالی یک شرکت شامل همه دریافت ها و پرداخت های آن شرکت در یک دوره زمانی مشخص است. گردش مالی همه مالیات ها و تعرفه هایی که بر کالاها و خدمات تولیدی شرکت وضع و پرداخت می شود را در بر می گیرد، به جز مالیات بر ارزش افزوده که مصرف کننده باید پرداخت کند.

گردش مالی همچنین سایر هزینه ها (شامل حمل و نقل، بسته بندی و غیره) که به مصرف کننده منتقل می شود را نیز در بر می گیرد. تخفیف های قیمتی، کاهش ها و همچنین ارزش بسته بندی های بازگشتی باید از گردش مالی کسر شود.

مقایسه ارزش افزوده 10 بخش برتر اقتصاد اروپا با بخش پتروشیمی

10 بخش برتر اقتصاد اروپا در حدود 75 درصد از ارزش افزوده در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود اختصاص می دهد. بخش پتروشیمی و مواد شیمیایی (شامل محصولات داروئی و لاستیک و پلاستیک) بزرگترین بخش در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا از نظر ارزش افزوده است که در مجموع 16 درصد از ارزش افزوده کل این صنایع را به خود اختصاص می دهد.

نمودار 3- صنعت پتروشیمی بخش پیشرو در اقتصاد اروپا +بریتانیا است و 16 درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص می دهد

مقاله

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2020/ * شامل محصولات داروئی و لاستیک و پلاستیک می شود./ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل محصولات داروئی نمی شود.

 

ارزش افزوده به هزینه عوامل درآمد ناخالص حاصل از فعالیت های عملیاتی پس از کسر سوبسیدهای عملیاتی و مالیات های غیر مستقیم است. تعدلی های ارزش (مانند استهلاک) از ارزش افزوده کسر نمی شوند.

 

مقایسه میزان اشتغال در 10 بخش برتر اروپا با بخش پتروشیمی

بر اساس داده های سال 2015 در حدود 3/28 میلیون نفر به طور مستقیم در بخش تولیدی اتحادیه اروپا مشغول به کار هستند. 10 بخش برتر اقتصاد اروپا در حدود 75 درصد از کل اشتغال در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود اختصاص می دهد.بخش های تولید مواد غذایی و مصنوعات فلزی بزرگترین بخش های صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا هستند که در حدود یک چهارم از اشتغال این منطقه (2/25 درصد) را به خود اختصاص می دهند.

نمودار 4- صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی 12 درصد از اشتغال در بخش تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود اختصاص می دهد

مقاله

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2020/ * شامل محصولات داروئی و لاستیک و پلاستیک می شود./ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل محصولات داروئی نمی شود.

 

بخش پتروشیمی و مواد شیمیایی (شامل محصولات داروئی و لاستیک و پلاستیک) سومین بخش بزرگ از نظر میزان ایجاد اشتغال در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا است که در مجموع 3/3 میلیون نفر در آن اشتغال دارند. این رقم در حدود 6/11 درصد از کل اشتغال در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود  اختصاص می دهد. نکته قابل توجه این است که این بخش تعداد بسیار بیشتری از مشاغل غیر مستقیم را نیز ایجاد می کند که رقم آن تا 3 برابر بیش از رقم اشتغال مستقیم است.

بر اساس داده های منتشر شده توسط یورواستات، اشتغال در صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی اتحادیه اروپا +بریتانیا (به جز محصولات داروئی و لاستیک و پلاستیک) به خصوص در 5 زیربخش بسیار بالا است: محصولات پتروشیمی؛ رنگ، روغن و پوشش های مشابه؛ جوهر چاپ و بتونه؛ شکل اولیه پلاستیک ها؛ خوشبوکننده ها و پاک کننده های دستشویی؛ صابون و انواع شوینده؛ مواد پاک کننده و براق کننده- همه این بخش ها در همه کشورهای اتحادیه اروپا +بریتانیا حضور فعال دارند.

تعداد شاغلان به عنوان افرادی که برای یک کارفرما کار می کنند و قرارداد اشتغال دارند و به اشکال مختلف از جمله حقوق، دستمزد، بلاعوض، هزینه های اضافی، اضافه کاری خدمات وی جبران می شود. یک کارگر شاغل در یک آژانس، کارمند موقت آن آزانس محسوب می شود نه کارمند واحدی که در آن کار می کند.

مقایسه هزینه واحد نیروی کار در 10 بخش برتر اروپا با بخش پتروشیمی

هزینه های پرسنلی در بخش تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا بالغ بر 1.140 میلیارد یورو است. 10 بخش برتر اقتصاد اتحادیه اروپا +بریتانیا در حدود 1/73 درصد از هزینه های پرسنلی این منطقه را به خود اختصاص می دهند.

ماشین آلات و تجهیزات و بخش خودروسازی دو بخشی هستند که بیشترین میزان هزینه های پرسنلی را در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا دارند، این بخش ها تقریبا یک چهارم همه هزینه های پرسنلی (در حود 6/23 درصد) را تشکیل می دهند. صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی پنجمین شرکت بزرگ از نظر هزینه های پرسنلی هستند که در هزینه های پرسنلی شان 66 میلیارد یورو است که در واقع 6 درصد از کل هزینه های پرسنلی اتحادیه اروپا +بریتانیا را در بر می گیرد.

بر اساس داده های منتشر شده از سوی یوراستات، زیربخش های صنعت پتروشیمی که بیشترین هزینه های پرسنلی در سطح کل اتحادیه اروپا بخش های تولید مواد شیمیایی پایه ارگانیک، پلاستیک و رنگ است. اگرچه تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که برخی از زیربخش ها با ارزش مطلق بسیار اندک در سطح کل اتحادیه اروپا بیشترین هزینه به ازای هر واحد نیروی کار را داشته باشند. هزینه واحد نیوری کار تقریبا 50 درصد بالاتر از متوسط صنایع تولیدی است.

نمودار 5- میزان حقوق و دستمزد در صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی 50 درصد بالاتر از متوسط صنایع تولیدی در اتحادیه اروپا +بریتانیا است

مقاله

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2020/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل محصولات داروئی نمی شود.

 

از نظر هزینه های پرسنلی به ازای هر واحد نیروی کار، صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. نفت پالایش شده، محصولات داروئی و مواد شیمیایی بالاترین هزینه های سرانه نیروی کار را دارند. در این بخش هزینه های نیروی کار به ازای هر فرد 50 درصد بالاتر از متوسط صنایع تولیدی است.

هزینه های پرسنلی شامل کل هزینه های جبران زحمات نیروی کار، به صورت نقدی یا به هر شکل دیگر است که توسط یک کارفرما به کارمند پرداخت می شود (کارمندان معمولی و موقت و همچنین کسانی که در خانه کار می کنند) که در جبران خدماتی است که توسط کارمند در یک دوره زمانی مشخص انجام می شود. هزینه های پرسنلی همچنین مالیات ها و هزینه تامین اجتماعی کارمندان که توسط کارفرما پرداخت می شود و پرداخت های داوطلبانه به کارمندان را در بر می گیرد. به عبارت دیگر هزینه های پرسنلی از دستمزد، حقوق و هزینه های اجتماعی تشکیل شده است.

مقایسه بهره وری واقعی نیروی کار در 10 بخش برتر اقتصاد اروپا با بخش پتروشیمی

صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی از نظر بهره وری واقعی نیروی کار جایگاه چهارم را به خود اختصاص می دهد. بهره وری واقعی نیروی کار در این صنعت 77 درصد بالاتر از متوسط صنایع تولیدی است.

نمودار 6- بهره وری واقعی نیروی کار در صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی اتحادیه اروپا +بریتانیا 77 درصد بالاتر از متوسط صنایع تولیدی است

مقاله

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2020/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل محصولات داروئی نمی شود

 

بهره وری واقعی نیروی کار (ارزش افزوده ناخالص به ازای هر فرد استخدام شده) که بر اساس هزار یورو تخمین زده می شود. تعدا افراد استخدام شده به عنوان تعداد کل افرادی که در یک واحد کار می کنند (شامل کارگران قرادادی، شرکا و افرادی که به طور روتین در واحد کار می کنند و کارگران خانگی بدون دستمزد) به اضافه افرادی که خارج از واحد کار می کنند که به آن واحد تعلق دارند و دستمزدشان را از آن واحد دریافت می کنند (به عنوان مثال نمایندگان فروش، پرسنل تحویل، گروه های تعمیر و نگهداری).

این عدد کارگرانی را که توسط سایر سازمان ها در اختیار این شرکت قرار گرفته اند، افرادی که از طرف سایر شرکت ها کارهای تعمیر و نگهداری را انجام می دهند، و آنهایی که خدمت اجباری نظام وظیفه را در سازمان انجام می دهند در بر نمی گیرد.

رشد بهره وری نیروی کار در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

کارمندان دارای تحصیلات عالی و آموزش دیده، همراه با سرمایه گذاری های مداوم و بسیار زیاد در نیروی کار، باعث شده است که صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی اتحادیه اروپا تبدیل به صنعت پیشرو از نظر بهره‌وری بالای نیروی کار باشد.

نمودار 7- نرخ بهره وری نیروی کار در اتحادیه اروپا با نرخ 5/4 درصد در سال رشد می کند

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2020/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل محصولات داروئی نمی شود.

مقاله

بین سال های 2009 و 2019 بهره وری نیروی کار در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا با نرخ متوسط سالانه 5/4 درصد رشد کرده است.

مقایسه میزان سرمایه گذاری در 10 بخش برتر اقتصاد اروپا با بخش پتروشیمی

در حدود 1/2 میلیون شرکت در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا فعالیت می کنند. این شرکت ها در مجموع در سال 2015 در حدود 253 میلیارد یورو سرمایه گذاری کردند. محصولات شیمیایی (شامل محصولات داروئی و لاستیک و پلاستیک) بیشترین میزان سرمایه گذاری را در میان صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا داشته اند، که این میزان 1/18 درصد از کل سرمایه گذاری در صنایع تولیدی را به خود اختصاص داده است، و پس از آنها بخش های خودروسازی و مواد غذایی قرار دارند.

نمودار 8- صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی بزرگترین سرمایه گذار در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا است

مقاله

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2020/ * شامل محصولات داروئی و لاستیک و پلاستیک می شود./ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل محصولات داروئی نمی شود.

 

نرخ سرمایه گذاری (شدت) در صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی بسیار بالاتر از صنایع تولیدی است و 14 درصد از بخش تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود اختصاص می دهد.

سرمایه گذاری ناخالص در کالاهای ملموس به عنوان سرمایه گذاری در کالاهای ملموس در دوره مورد بررسی تعریف می شود. کالاهای سرمایه ای ملموس موجود نیز در این محاسبه شامل می شوند، اینکه از شخص ثالث خریداری شده باشند یا برای استفاده خودشان تولید شده باشند (یعنی تولید سرمایه ای کالاهای سرمایه ای ملموس)، که زندگی مفیدی بیش از یک سال دارند و شامل کالاهای ملموس غیر تولیدی مانند زمین می شوند. سرمایه گذاری در دارایی های غیرملموس و مالی مستثنی هستند. 

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی