146

چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت چهارم

چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت چهارم
(جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰) ۰۸:۰۰

تحقیق حاضر از چندین گام تحلیلی تشکیل شده است.

 

1- رویکرد تحقیقاتی

 در ابتدا، مولفه های آمار توصیفی، و همبستگی های مرتبه صفر بین متغیرها را با استفاده از spss23 بدست می آوریم. سپس از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برای تست مدل تئوریک پیشنهادی در نرم افزار AMOS استفاده می شود. سپس از روش سایر تحقیقات برای بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم (اثر میانجی) استفاده می شود. این کار بوسیله SEM صورت می گیرد (سگارا ناوارو، مارتلو لاندروگز، 2020، وانگ و همکاران، 2018). در ابتدا اثر مستقیم چابکی فکری کودکان بر نوآوری SMEها، و سپس اثر تعدیلی EL را بررسی نمودیم. هر چه متغیر مخفی این مطالعه لحاظ می شوند. برای تعیین معناداری روابط غیرمستقیم موجود در مدل، از تکنیک بوت استراپ استفاده شده است. آماره نیکویی برازش، نخستین بار برای آثار مستقیم محاسبه می شود. آن ها شامل دو متغیر هستند. برای مدل اندازه گیری 4 عاملی با متغیرهای میانجی نیز محاسبه صورت می گیرد (جدول 3 را ببینید).

نتایج نشان دهنده سازگاری مطلوب بین مدل فرضی و داده ها هستند (هو و بنتلر، 1999، برین، 2010). با توجه به همبستگی های معنادار بین 4 متغیر اصلی در مدل پیشنهادی (جدول 4) ، شرایط وجود اثر میانجی برآورده می شوند (بارون و کنی، 1986).

 

1-    نتایج

5-1:  آمار توصیفی و تحلیل همبستگی

میانگین ها، انحراف معیارها، و همبستگی ها بین متغیرهای مطالعه در جدول 4 نمایش داده شده اند.

چندین رابطه بین متغیرهای مطالعه، ارزش توجه را دارند. در وهله نخست، چابکی فکری کارکنان، دارای رابطه مثبت و معناداری با جهت گیری آتی، تشکیل گروه ، و نوآری SME ها است. ثانیاً، ابعاد جهت گیری آتی و تشکیل گروه در EL، هر دو دارای رابطه مثبت و معناداری با نوآوری کسب و کارهای کوچک و خرد هستند. ثالثاً از بین متغیرهای کنترلی، تجربه کاری دارای رابطه  معنادار و منفی با چابکی فکری کارکنان، جهت گیری آتی و نوآوری SME ها است. چهارم اینکه همبستگی های معنادار بین 4 متغیر اصلی این تحقیق مشاهده شده اند. لذا بررسی اثر تعدیلی ضروری است. در بخش بعدی، ابتدا معناداری این اثرات را می سنجیم :

5-2 : اثر مستقیم چابکی فکری کارکنان بر نوآوری کسب و کارهای کوچک و خرد

در ابتدا اثر مستقیم چابکی فکری کارکنان، بر نوآوری SME ها را از طریق مدل ساختاری دو عامله می سنجیم (شکل 2). ضرایب استانداردسازی شده مسیر نشان می دهند که چابکی فکری کارکنان ، اثر مثبت و معناداری روی نوآوری SME ها دارد (b=0.46,  p <0.001) . لذا فرضیه 1 پشتیبانی می شود.

5-3 : تحلیل اثر میانجی

در گام بعدی، اثر میانجی EL با دو بُعد جهت گیری آتی و تشکیل گروه، بر اساس ارتباط بین چابکی فکری کارکنان و نوآوری SME سنجیده می شود. شکل 3 شان دهنده ضرایب استانداردسازی شده مسیر در مدل کامل است. اثرات مستقیم و غیرمستقیم در آن وجود دارند. آن ها بر اساس مدل خاص تحقیقاتی بنا شده اند.

جدول 5 حاوی اثرات مستقیم در مدل میانجی است. ابعاد EL به عنوان عوامل تعدیلی لحاظ شده اند. جهت گیری آتی دارای رابطه مثبت و معناداری با نوآوری SME هاست. بدین ترتیب از فرضیه 2-1 پشتیبانی می شود. تشکیل گروه دارای رابطه مثبت و غیرمعنادار با نوآوری است. لذا فرضیه 2-2 رد می شود. فرضیه 3  مورد پشتیبانی است زیرا جهت گیری آتی، دارای رابطه مثبت و معناداری با تشکیل گروه است.

جدول 6 نشان دهنده اثرات غیرمستقیم در داخل مدل ساختاری اثرات میانجی است. نتایج کل مدل ساختاری حاکی از این هستند که اثر میانجی جهت گیری آتی و تشکیل گروه به عنوان ابعاد EL ، بر رابطه بین چابکی فکری کارکنان، و نوآوری SME ها معنادار است. اثر مستقیم چابکی فکری کارکنان بر نوآوری SME ، اعتبار و اهمیت خود را از دست می دهد. البته اثرات غیرمستقیم مثبت و از نظر آماری معناداری برای هر دو بعد جهت گیری آتی و تشکیل گروه (ابعاد EL) مشاهده می شوند. بدین ترتیب فرضیه های 5 و 6 مورد پشتیبانی قرار می گیرند.

 

جدول 3- آماره های نیکویی برازش برای دو مدل

شاخص تناسب

مدل اثرات مستقیم

مدل شامل متغیرهای میانجی

خی 2

22.8

89.03

CFI

0.95

0.94

IFI

0.96

0.94

RMSEA

0.08

0.06

 

جدول 4- مقادیر میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای تحقیق

متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جنسیت

1.4

0.4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن

2.1

0.5

0.07-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات

1.3

0.5

0.08-

0.05-

1

 

 

 

 

 

 

 

تجربه

2.4

0.7

0.01

0.33

0.1-

1

 

 

 

 

 

 

اندازه سازمان

1.5

0.5

0.19-

0.03

0.019

0.03-

1

 

 

 

 

 

صنعت- خرده فروشی و کُل فروشی

0.4

0.5

0.105

0.03-

0.17-

0.2

0.18-

1

 

 

 

 

صنعت خدمات

0.3

0.4

0.16-

0.08

0.14

0.14-

0.13-

0.65-

1

 

 

 

چابکی فکری کارکنان

4.06

0.5

0.008-

0.002

0.05

0.19 -

0.08-

0.2-

0.19

1

 

 

جهت گیری آتی

4.1

0.6

0.057

0.08

0.14

0.24-

0.06

0.3-

0.3

0.4

1

 

تشکیل گروه

4.2

0.6

0.06-

0.09

0.02-

0.12 -

0.13

0.2-

0.2

0.4

0.5

1

نوآوری SME

3.9

0.7

0.11

0.004-

0.002

0.31-

0.02-

0.4-

0.3

0.3

0.6

0.51

 

N=110, * P<0.05, ** P<0.01, ***P<0.001

 

جدول 5- اثرات مستقیم در مدل ساختاری میانجی

فرضیه

مسیر

اثر مستقیم

فرضیه 1

چابکی فکری کارکنان- نوآوری کسب و کارهای خرد و کوچک

0.204-

فرضیه 2-1 (2-1)

جهت گیری آتی نوآوری SME ها

0.818**

فرضیه 2-2 (2-2)

تشکیل گروه نوآوری SME ها

0.22

فرضیه 3

جهت گیری آتی- تشکیل گروه

0.57**

.*  P <0.05 , ** P< 0.01, *** ,P<0.001

 

 

 ترجمه

شکل 2- اثر مستقیم چابکی فکری کارکنان بر نوآوری شرکت های خرد و کوچک

 

 ترجمه

شکل 3- نتایج مدل ساختاری کُلی، از جمله متغیرهای میانجی

 

با توجه به اینکه چندین متغیر میانجی در مدل وجود دارند (جهت گیری آتی و تشکیل گروه)، لذا قدرت هر متغیر میانجی بر اثر چابکی فکری بر نوآوری SME را می سنجیم. بر اساس روش پیشنهادی سگارا ناوارو و مارتلو لاندروگز ( 2020)،  تفاوت بین چابکی فکری- جهت گیری آتی * جهت گیری آتی نوآوری SME، و چابکی فکری کارکنان تشکیل گروه * تشکیل گروه نوآوری SME را ارزیابی می کنیم. تفاوت در اثرات در حد 0.47 قرار دارد. نتیجه گیری این است که جهت گیری آتی، یک متغیر میانجی قوی تر از تشکیل گروه است. در نهایت فرضیه 7 پشتیبانی نمی شود زیرا تشکیل گروه، اثر میانجی در رابطه بین جهت گیری آتی، و نوآوری SME بجا نمی گذارد. جهت گیری آتی، به صورت کامل نقش تعدیلی در رابطه بین چابکی فکری کارکنان و تشکیل گروه ایفا می کند، لذا فرضیه 4 مورد پشتیبانی است.

جدول 6- اثرات غیرمستقیم در مدل ساختاری با حالت میانجی

فرضیه

مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر میانجی

فرضیه 4

چابکی فکری کارکنان جهت گیری آتی- تشکیل گروه

0.26

0.37

اثر میانجی کامل

فرضیه 5

چابکی فکری- جهت گیری آتی- نوآوری SME

0.20-

0.67

اثر میانجی کامل

فرضیه 6

چابکی فکری- تشکیل گروه- نوآوری SME

0.20-

0.67

اثر میانجی کامل

فرضیه 7

جهت گیری آتی- تشکیل گروه نوآوری SME

0.81

0.13

بدون اثر میانجی

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی