152

استراتژی های بین المللی پیش کنشگرایانه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خوشه ای - قسمت پایانی

استراتژی های بین المللی پیش کنشگرایانه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خوشه ای - قسمت پایانی
(جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰) ۰۸:۰۰

7. بحث و نتیجه گیری

 

تحقیق ما تلفیقی از انواع استراتژی های رقابتی بین المللی خوشه SME ها است و و نتایج آنها، مشارکت های نظری و عملی را ارائه می دهد.

7.1 مشارکت نظری

این مقاله، بررسی های پیشین در خصوص بین المللی سازی SMEs را با با تمرکز بر SME های خوشه ای، بسط می دهد. این امربا تلفیق و ارزیابی طیف گسترده ای از گزینه های استراتژیک SME و با ارائه استراتژی های رقابتی فعال SME ها در عرصه بین المللی که هر دو قابل اجرا و موثر هستند، صورت می پذیرد . مطالعات موجود در بین المللی شدن SME ها بر روی هدایت کندگان وشرایط بین المللی سازی نسبت به نتایج استراتژی های خاص، تمرکز می کند ( کار و همکاران، 2010 ؛ هیلمرسون، 2014 ؛ تانگ، 2011). بنابراین، این مقاله، به شکاف تحقیق در ارزیابی گزینه های استراتژیک SME در بین المللی شدن، اشاره دارد. در عرصه بین المللی سازی خوشه SME، ، مطالعات اخیر، برخی از گزینه های استراتژیک انتخاب شده را مورد تجزیه و تحلیل، قرار می دهد ( ماریوتی، میکوچی و موناتارو، 2004 ؛ بیگرو، 2006 ؛ دی پروپریس و همکاران، ماریوتی، موتینلی و پیکیتولو، 2003 ؛ کاتینی، 2011). این مطالعه به فراخوانی یک تحلیل نظاممند و تلفیق شواهد تحقیقاتی موجود، پاسخ می دهد.

علاوه بر این، رفتارهای پیشگیرانه SME به عنوان رهبران شبکه خوشه ای در مقایسه با شرکت کنندگان واکنشی و در مقایسه با تحقیق بر روی شرکت های بزرگ ، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ( اگوستینوو همکاران، 2015 ؛ آلبرتی و همکاران، 2008). استراتژی های پیشگیرانه، چالشی برای SME ها است که به طور بالقوه آنها را در نظر می گیرد. با این حال، عملکرد SME ها در خوشه ها به خوبی مجهز به استفاده از شبکه ها برای رفع معایب اندازه و دامنه در این فرآیند می باشد . رفتار استراتژیک پیشگیرانه، بر اساس شبکه های خود مختار روابط منطقه ای و بین المللی، مطلوب تر از استراتژی های واکنشی برای این گروه از شرکت ها است ( آگوستینو و همکاران، 2015؛ آلبرتی و همکاران، 2008؛ فرانسیونی و همکاران، 2013). دومی، آنها را وابسته به تصمیمات و اهداف بزرگ شرکت های غالب می کند که اغلب هزینه ها و خطرات را به تامین کنندگان کوچکتر، انتقال می دهند ( استروگن و همکاران، هامفری و اشمیتز، 2004؛2002). از سوی دیگر، استراتژی های پیشگیرانه نیز برای اهداف والد SME ها مفید هستند. SME ها به عنوان شرکت های کانونی به شدت در انباشتگی های منبع، نهادینه شده اند که معمولا بر ارتقاء مداوم و مزیت رقابت خود، تاکید دارند.

به عنوان نتیجه تلفیق تحقیق حاضر، ما دو قضیه کلی و شش قضیه جزئی را در رابطه با استراتژی های رقابتی فعال SME های خوشه ای در عرصه بین المللی ، تشکیل دادیم. نخستین قضیه کلی و سه قضیه جزئی، بیان می کنند که در گزینه های استراتژی رقابتی مبتنی بر هزینه شرکت های خوشه ای، توابع ارزش افزوده پایین تر برون سپاری فراساحل ، یک امکان پذیری نسبتا بالا از اتخاذ SMEs و اثربخشی در تامین اهداف حفاظت و توسعه مهارتهای هسته خوشه و اجتناب از قفل شدن را فراهم می آورد. دومین قضیه کلی و سه قضیه جزئی، بیان می کنند که در گزینه های استراتژی رقابتی مبتنی بر تمایز شرکت های خوشه ای، ترکیبی از صادرات و فعالیت های ارزش افزوده بالاتر برون سپاری فراساحل ، یک امکان پذیری نسبتا بالا برای SMEs و احتمالا دستیابی به اهداف بیان شده را فراهم می آورد.

 تبادل دانش و اجتناب از قفل شدن نیز می تواند به توسط گسترش بین المللی بر مبنای حقوق صاحبان سهام (فراساحل غیرفعال ) و با استفاده از جابجایی انتخابی، صورت پذیرد. با این حال، این گزینه برای شرکت های بزرگ ، بهتر است و برای SMEs با توجه به ریسک بالا و هزینه بالای آن، امکان پذیری کمتری دارد . علاوه براین، فراساحلی غیرفعال به توسط شرکت های بزرگ اغلب شامل انتقال کامل توابع انتخابی بدون حفظ ارتباطات برون سپاری در خوشه های والد می گردد که این منجر به از دست دادن مهارت های کافی و روابط شبکه در منطقه می گردد ( کاسمانو و همکاران، 2010 ؛ مارزانتی و همکاران، 2011).

رفتارهای استراتژیک فعال شرکت های متوسط و کوچک نیز بر روی گزینه های داخلی گرا تمرکز دارد ؛ به عنوان مثال، صادرات بر اساس مکانیزاسیون دستیابی به بهره وری موثر و صادرات با تمرکز بر نیشت های جهانی و یا توسعه به سمت صنایع فناوری پیشرفته تر و محصولات پیچیده. چنین رفتارهای رقابتی، ارتباطات نهادینه شده موجود را در خوشه ها حفظ می کنند و بدین ترتیب، آنها هدف حفظ و حفاظت از توانایی های های اصلی خوشه را مورد خطاب قرار می دهند. . با این حال، آنها کمتر قادر به جلوگیری از انتشار دانش جدید هستند.

این مقاله بر رشد تکیه دارد اما ، تحقیقات منتشرشده پراکنده در خصوص خوشه و بین المللی شدن SME ، بررسی های صورت گرفته در مورد کارآفرینی بین المللی و کسب و کار کوچک و کارآفرینی منطقه ای و توسعه منطقه ای را در بر می گیرند. یافته های ما، یک چارچوب تحقیق برای پژوهش های تجربی آتی را ارائه می دهد. به طور خاص، قضیه های تحقیق می توانند بعنوان فرضیه در مطالعات تجربی به منظور آزمون امکان پذیری و اثربخشی استراتژی های ارائه شده SME، عملیاتی شوند. به طور کلی، این مطالعات، می توانند به سمت شناسائی اثر استراتژی های رقابتی بین المللی SME ها در موقعیت رقابتی و توسعه جنبه های انباشتگی صنعتی منبع آنها، هدایت شوند.

7.2 مشارکت عملی

این تحقیق تلفیقی، می تواند کارآفرینان و تصمیم گیرندگان مسئول در توسعه منطقه ای را هدایت کند. SMEs ممکن است با شناخت طیف وسیعی از گزینه های استراتژیک در شرایط منطقی و نتایجی که مناسب با قابلیت و اهداف استراتژیک آنها است را انتخاب کنند. همچنین ، نتایج این تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیرندگان منطقه ای به منظور ترویج رفتارهای SME به سمت گزینه های مطلوب برای توسعه منطقه ای، مناسب خواهد بود. علاوه بر این، یافته ها می توانند طراحی اقدامات پشتیبانی برای شرکت هایی با اهداف و نیازهای مختلف را اطلاع رسانی کنند. سیاستگذاران نیز باید شرکت های بزرگ و SMEs را به عنوان مکمل اما بازیگران متفاوت توسعه و تغییر در فرآیندهای بین المللی شدن تجمع آنها، در نظر بگیرند.

7.3 محدودیت ها و پیامدهای تحقیق بیشتر

تجزیه و تحلیل کیفی و رویکرد سبکی به منظور تعمیم دهی ممکن است یک محدودیت در این مقاله، در نظر گرفته شود. چنین رویکردی به وسیله یک مرحله در حال ظهور تحقیق در عرصه استراتژی های رقابتی بین المللی خوشه های SME، هدفمند شده است. با توجه به این، ما بر چندین جریان بررسی های پیشین که لزوما متکی به روش های مختلف بود تمرکز کردیم از جمله تحقیقات نظری و تحقیق کیفی و کمی تجربی. توجیه دیگر از رویکرد سبک زده، تنوع و پیچیدگی پدیده های عمده مورد مطالعه است ؛ یعنی خوشه ها و SME ها. هم خوشه ها و هم و SME ها در پیشرفت تکنولوژیکی، سن و چرخه حیات و نیز محیط اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی خود، از هم متفاوت هستند. به منظور رفع مشکل تنوع روش شناسی در بررسی های صورت گرفته و پدیده مورد مطالعه، ما به دنبال یک استدلال در حال توسعه بودیم. بنابراین، در این تحقیق، استدلال بر مبنای بررسی پیشینه نظری و بر اساس یک چارچوب نظری مبتنی بر تلفیق تحقیق، استوار بود.

با این وجود، محدودیت های اذعان شده، تحقیقات بیشتر را به منظور اعمال یک رویکرد ظریف تر در خصوص تفاوت های میان خوشه ها و SME ها، پیشنهاد می کند بررسی کارهای صورت گرفته پیشین و تلفیق آنها، ممکن است بر روی تعدیل کنندگان چنین استراتژی هایی در خوشه SME بعنوان مرحله سن و چرخه زندگی ( به عنوان مثال، ریسک های جدید، اغلب ناشی از مسایل جهانی، یا شرکت های سازمانی، شرکت های در حال رشد یا بالغ)، سطح فناوری و اندازه (شرکت های خرد، کوچک، و یا متوسط)، تمرکز کند. تعدیل کننده های مشابه ممکن است در مورد خوشه ها، یعنی مرحله سن و چرخه حیات آنها (خوشه های در حال ظهور،درحال رشد و یا درحال کاهش)، سطح فناوری و مکان (در کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته)، باشد. با توجه به مکان خوشه ها، توسعه این تحقیق ممکن است منجر به شناسائی این موضوع شود که چگونه استراتژی های بین المللی شرکت های خوشه ای می توانند بر توسعه مناطقی که در آن فعالیت های زنجیره ارزش، شرکت ها، شبکه ها و خوشه های انتقال داده شده است ، تاثیر بگذارند. . انتقال، ممکن است به ظهور جدید خوشه ها یا ارتقاء خوشه های منطقه ای موجود و در نتیجه، تغییر جغرافیای تولید و نوآوری در سراسر جهان، منجر شود.

قضیه های حاصل از نتایج ارزیابی استراتژی ها، فرضیه هایی کلی هستند که نیاز به عملیاتی شدن یبیشتر در قالب فرضیه های تحقیقاتی دارند. این باید در رویکرد روش شناختی فعلی که یک رویکرد کیفی است، درنظرگرفته شود و یک ارزیابی نسبی از استراتژی ها را اتخاذ کند. به عبارتی، ما معیارهای کیفی را اعمال کردیم، و پژوهش های آتی ممکن است به دنبال اقدامات کمی برای این عوامل باشند. به عنوان مثال، امکان پذیری می تواند به عنوان مقدار سرمایه گذاری مورد نیاز در اتخاذ گزینه های خاص، جنبه رویکردی پیدا کند. اهداف 1 و 2 می تواند بر اساس تعداد نوآوری ها و فروش ناشی از این نوآوری ها، و نیز اختراعات و گواهینامه های تولید شده در قالب های مختلف حاکمیتی، مورد توجه قرار بگیرد. علاوه بر این، باید در نظر داشت که ارزیابی ما نسبی است و نه مطلق. بنابراین، تحقیقات آتی، نیاز به انجام ارزیابی استراتژی های پیشنهادی و نیز سایر استراتژی هایی از این دست دارد.

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی