صنایع تکمیلی شماره های گذشته

تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان- بخش اول
132
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان- بخش اول
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۳۹۲ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش پایانی
131
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش پایانی
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۷۵ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش دوم
130
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش دوم
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۱۱ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش اول
129
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش اول
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۳۴ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور سنگاپور- بخش پایانی
127
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور سنگاپور- بخش پایانی
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۴۰ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور سنگاپور- بخش دوم
126
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور سنگاپور- بخش دوم
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۶۸ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور سنگاپور- بخش اول
125
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور سنگاپور- بخش اول
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۶۶ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی