شماره جدید

رتبه بندی صنایع شیمیایی ایران بر اساس ارزش افزوده اقتصادی - قسمت سوم
بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ایجاد اشتغال دارد.
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۳۶ ]
 

پتروشیمی ایران

رتبه بندی صنایع شیمیایی ایران بر اساس ارزش افزوده اقتصادی - قسمت دوم
157
بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ایجاد اشتغال دارد.
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۲۷ ]
 
رتبه بندی صنایع شیمیایی ایران بر اساس ارزش افزوده اقتصادی - قسمت اول
156
بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ایجاد اشتغال دارد.
پنج شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۷۳ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی