منابع انسانی شماره های گذشته

ضرورت حضور نخبگان مستعد در صنعت پتروشیمی جهان
138
ضرورت حضور نخبگان مستعد در صنعت پتروشیمی جهان
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۷۳ ]
 
گامهای رسید به تعادل جنسیتی در شرکت های پتروشیمی
137
گامهای رسید به تعادل جنسیتی در شرکت های پتروشیمی
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۸۷ ]
 
تعادل جنسیتی نیروی کار و فرصت های جدید برای شرکت های پتروشیمی
136
تعادل جنسیتی نیروی کار و فرصت های جدید برای شرکت های پتروشیمی
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۳۳۱ ]
 
میزان حقوق و دستمزد در صنعت پتروشیمی آمریکا
135
میزان حقوق و دستمزد در صنعت پتروشیمی آمریکا
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۱۲ ]
 
اشتغال در صنعت پتروشیمی آمریکا
134
اشتغال در صنعت پتروشیمی آمریکا
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۱۷۶ ]
 
تحولات کاری در دنیای پسا کرونا
133
تحولات کاری در دنیای پسا کرونا
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۷۸۲ ]
 
توسعه منابع انسانی و اهمیت آن در پیشرفت سازمان
132
توسعه منابع انسانی و اهمیت آن در پیشرفت سازمان
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۲۹ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی