منابع انسانی شماره های گذشته

تعادل جنسیتی نیروی کار و فرصت های جدید برای شرکت های پتروشیمی
136
تعادل جنسیتی نیروی کار و فرصت های جدید برای شرکت های پتروشیمی
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۱۵۹ ]
 
میزان حقوق و دستمزد در صنعت پتروشیمی آمریکا
135
میزان حقوق و دستمزد در صنعت پتروشیمی آمریکا
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۱۵ ]
 
اشتغال در صنعت پتروشیمی آمریکا
134
اشتغال در صنعت پتروشیمی آمریکا
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۰۷۸ ]
 
تحولات کاری در دنیای پسا کرونا
133
تحولات کاری در دنیای پسا کرونا
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۷۰۱ ]
 
توسعه منابع انسانی و اهمیت آن در پیشرفت سازمان
132
توسعه منابع انسانی و اهمیت آن در پیشرفت سازمان
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۷۷ ]
 
مکانیزم های آموزشی در دوران بحران اقتصادی
131
مکانیزم های آموزشی در دوران بحران اقتصادی
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۵۱ ]
 
برنامه های آموزشی و آموزش حین کار در بحران اخیر اقتصادی چه نقشی داشتند؟
130
برنامه های آموزشی و آموزش حین کار در بحران اخیر اقتصادی چه نقشی داشتند؟
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۹۰ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی