121

اشتغال در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

(چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸) ۰۸:۰۰

ده صنعت برتر اشتغال زا در اتحادیه اروپا

تعداد کارمندان بر اساس تعداد کسانی تعریف می شود که برای یک کارفرما کار می کنند و قرارداد کاری دارند و جبران خدمات را به شکل دستمزد، حقوق، وجه دستی، انعام، پرداخت مقاطعه کاری یا پاداش دریافت می کنند. یک کارگر از یک آژانس اشتغال به عنوان کسی در نظر گرفته می شود که کارمند موقت آن آژانس است و به عنوان مشتری در آن آژانس محسوب نمی شود.

نمودار 1- ده بخش برتر: تعداد کارکنان (میلیون نفر، 2015)

منابع انسانی

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2018/ * صنایع تولید محصولات داروئی و لاستیک و پلاستیک هم شامل می شوند، Eurostat code, V16130/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت تولید مواد شیمیایی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا اشاره می کند.

 

همانطور که در نمودار 1 مشاهده می کنید، تقریبا 3/28 میلیون نفر در بخش تولید اتحادیه اروپا مشغول به کار هستند (داده های سال 2015). ده بخش برتر تقریبا 75 درصد از نیروی کار بخش تولید در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند. محصولات غذایی و فلزات ساخته شده دو تا از بزرگترین بخش های تولید اتحادیه اروپا هستند که حدود یک چهارم از اشتغال بخش تولیدی این اتحادیه را به خود اختصاص می دهند (2/25 درصد).

مواد شیمیایی (شامل محصولات داروئی و لاستیک و پلاستیک) سومین بخش بزرگ به لحاظ تعداد کارکنان است (3/3 میلیون نفر). این بخش 6/11 درصد از اشتغال بخش تولیدی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می دهد. حتی این صنعت تعداد بسیار بیشتری مشاغل غیرمستقیم نیز ایجاد می کند که تعداد آنها تقریبا سه برابر اشتغال مستقیمی است که در این صنعت ایجاد می شود.

بر اساس داده های یورواستات، اشتغال در صنعت تولید مواد شیمیایی اتحادیه اروپا (به جز محصولات داروئی، لاستیک و پلاستیک) به طور خاص در 5 زیربخش بسیار بالاست: محصولات پتروشیمی؛ انواع رنگ، لاک الکل و پوشش های مناسب؛ جوهر چاپ و بتونه یا چسب؛ انواع پلاستیک به اشکال اولیه؛ عطر و بوگیرهای توالت؛ صابون و انواع شوینده ها، مواد تمیزکننده و براق کننده همه این بخش ها حضور قابل توجهی در اتحادیه اروپا دارند.

دستمزدهای بالا در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا: 50 درصد بالاتر از میانگین سایر صنایع

هزینه های پرسنل به عنوان پاداش کلی تعریف می شود که به صورت نقدی یا اشکال دیگر پرداخت می شود، که توسط کارفرما به کارمندان پرداخت می شود (کارمندان معمولی و موقت و نیز کارکنان دائمی) و به منظور جبران خدماتی است که کارمندان در یک دوره زمانی مشخص انجام می دهند. هزینه های پرسنل همچنین شامل مالیات و تامین اجتماعی کارمندان است که توسط واحدی که در آن کار می کنند نگه داشته می شود و علاوه بر این شامل سهمی که کارفرما به طور داوطلبانه یا اجباری پرداخت می شود نیز در آن محاسبه می شود. هزینه های پرسنل به طور کلی شامل هزینه حقوق و دستمزد و هزینه های تامین اجتماعی است که توسط کارفرما پرداخت می شود.

نمودار 2- ده بخش برتر: هزینه واحد نیروی کار (هزار یورو، 2015)

منابع انسانی

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2018/ *91210 Eurostat code, V هزینه متوسط پرسنل/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت تولید مواد شیمیایی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا اشاره می کند.

همانطور که در نمودار 2 ملاحظه می کنید هزینه های پرسنل در بخش تولید اتحادیه اروپا بالغ بر 1.140 یورو است. ده بخش برتر تقریبا 1/73 درصد از هزینه های پرسنل در بخش تولید اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می دهند. تجهیزات مربوط به ماشین آلات و خودروسازی دو تا از بزرگترین بخش ها در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا هستند، که تقریبا یک چهارم کل هزینه های پرسنل را به خود اختصاص می دهند (6/23 درصد). صنعت پتروشیمی نیز پنجمین صنعت بزرگ در این بخش است (66 میلیارد یورو). این صنعت تقریبا 6 درصد از کل هزینه های پرسنل در بخش تولید اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می دهد.

بر اساس داده های یورو استات، زیربخش های صنعت تولید مواد شیمیایی که بیشترین هزینه های پرسنل را در اتحادیه اروپا به خود اختصاص می دهند عبارتند از مواد شیمیایی ارگانیک پایه، پلاستیک و انواع رنگ. اگرچه، تحلیل ما حاکی از این است که برخی از زیر بخش ها با ارزش مطلق بسیار پایین در سطح کلی اتحادیه اروپا، به نظر می رسد که بیشترین میزان هزینه واحد نیروی کار را داشته باشند، مانند زیربخش های لاستیک مصنوعی یا کودهای شیمیایی یا نیتروژن.

با توجه به هزینه پرسنل به ازای هر واحد نیروی کار، صنعت تولید مواد شیمیایی سومین صنعت بزرگ در این بخش است. نفت پالایش شده، محصولات داروئی و مواد شیمیایی سومین هزینه واحد نیروی کار را به خود اختصاص می دهند.

بهره وری بالا در صنعت پتروشیمی: 77 درصد بالاتر از میانگین سایر صنایع

بهره وری آشکار نیروی کار (ارزش افزوده ناخالص به ازای هر فرد استخدام شده) هزار یورو. تعداد افرادی که استخدام شده اند به عنوان تعداد کل افرادی که در یک واحد تحت مشاهده کار می کنند، تعریف می شود (که شامل مالکانی که کار می کنند، شرکایی که به صورت منظم در این واحد مشغول کار هستند و افراد فامیل که بدون دستمزد کار می کنند) به اضافه افرادی که در خارج از این واحد کار می کنند اما متعلق به آن هستند و از این واحد حقوق می گیرند (برای مثال، نمایندگان فروش، پرسنل تحویل و گروه های تعمیر و نگهداری).

این متغیر افرادی که توسط سایر موسسات معرفی می شوند، افرادی که تعمیر و نگهداری را به دلیل نیاز واحد و از طرف سایر موسسات به عهده می گیرند، به علاوه کسانی که امریه سربازی خود را می گذرانند، را در بر نمی گیرد.

همانطور که در نمودار 3 مشاهده می کنید بهره وری آشکار نیروی کار (ALP) در بخش های مختلف به تصویر کشیده شده است. صنعت تولید مواد شیمیایی چهارمین صنعت پیشرو در این زمینه است. بهره وری آشکار نیروی کار (ALP) در این صنعت 77 درصد بالاتر از میانگین سایر صنایع است.

نمودار 3- ده بخش برتر: بهره وری آشکار نیروی کار (ALP در بخش تولید=1، داده های سال 2015)

منابع انسانی

منبع: Eurostat SBS Data 2015 and Cefic analysis 2018/ *91110 Eurostat code, V / بهره وری آشکار نیروی کار (ارزش افزوده ناخالص به ازای هر فرد استخدام شده)- هزار یورو/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت تولید مواد شیمیایی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا اشاره می کند.

نرخ بهره وری نیروی کار در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

کارمندان دارای تحصیلات عالیه و آموزش دیده، همراه با سرمایه گذاری پیوسته و بالا در نیروی کار صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا را به صنعت پیشرو از نظر بهره وری نیروی کار تبدیل کرده است.

همانطور که در نمودار 4 نشان داده شده است، بین سال های 2007 تا 2017، بهره وری نیروی کار در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا با نرخ متوسط 7/1 درصد رشد کرده است.

نمودار 4- بهره وری نیروی کار در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

منابع انسانی

منبع: Cefic Chemdata International 2018/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت تولید مواد شیمیایی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا اشاره می کند.

 


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی