154

تجارت محصولات پتروشیمی در اتحادیه اروپا

تجارت محصولات پتروشیمی در اتحادیه اروپا
(شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) ۰۸:۰۰

توازن تجاری محصولات پتروشیمی در اتحادیه اروپا

تجارت محصولات پتروشیمی در سراسر دنیا رقابت را تحریک می کند، انگیزه توسعه بازارهای جدید از طریق نوآوری را افزایش می دهد و کارایی تولید را تقویت می کند. بالاتر از همه این موارد تجارت محصولات پتروشیمی به بهبود کیفیت زندگی بشر کمک می کند.

 صنعت پتروشیمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا که یکی از بازیگران مهم تاریخی در بازار جهانی پتروشیمی، همچنان به بهره مندی از فرصت‌های تجاری ادامه می دهد. بر اساس داده های منتشر شده، هم واردات و هم صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۲۰ به کمترین میزان در طول تاریخ رسیده است.

نمودار ۱- توازن تجاری محصولات پتروشیمی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا

جهان

 منبع:  Cefic Chemdata International

 

 تحلیل آمار و ارقام گزارش شده در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد، سرعت کاهش صادرات بیشتر از سرعت کاهش واردات بوده است. مازاد تجاری محصولات پتروشیمی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با بقیه جهان در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرد و از رقم ۴۳ میز هفت میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹ به رقم 5/40 میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ رسید.

 رقابت آزاد و بازارهای آزاد باعث خواهد شد که فرصت های تجاری و منافع حاصل از آن برای همه شرکتها و شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراهم شود. امضای توافقنامه های تجاری با شرکای اصلی صنعت پتروشیمی را قادر خواهد کرد تا کارایی خود را افزایش دهد و از نقاط قوت فنی خود در اثر استفاده را ببرد.

 محصولات شیمیایی مصرفی و همچنین محصولات شیمیایی تخصصی تقریباً ۹۰ درصد از کل مازاد تجاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد

نمودار ۲- جریان تجاری محصولات پتروشیمی به تفکیک بخش

جهان

منبع:  Cefic Chemdata International

 صادرات صنعت پتروشیمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ به رقم 3/169 میلیارد یورو رسید. محصولات شیمیایی تخصصی بزرگترین بخش صادرکننده در صنعت پتروشیمی نیز تقریباً یک سوم از کل صادرات محصولات پتروشیمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است. بخش پتروشیمی دومین صادرکننده بزرگ در صنعت پتروشیمی است که ۲۵ درصد از کل صادرات محصولات شیمیایی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است و پس از این دو محصولات شیمیایی مصرفی و پلیمرها با سهم ۱۷ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته اند. بخش تولید محصولات شیمیایی پایه غیر ارگانیک نیز کمترین میزان صادرات را داشته است.

 واردات محصولات شیمیایی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از کشورهای غیر عضو در سال ۲۰۲۰ حدود 8/128میلیارد یورو رسید. بخش تولید محصولات پتروشیمی بزرگترین واردکننده محصولات شیمیایی در سال ۲۰۲۰ بوده است ( ۳۶ درصد)، پس از آن بخش‌های تولید محصولات شیمیایی تخصصی و پلیمرها قرار دارند که سهم هر یک از آنها به ترتیب ۲۹ درصد و ۱۶ درصد بوده است. محصولات شیمیایی پایه غیرارگانیک نیز ۱۱ درصد از کل واردات این محصولات را تشکیل داده اند و بخش محصولات شیمیایی مصرفی نیز با سهم ۸ درصدی کمترین میزان واردات را به خود اختصاص داده است.

 ۱۰ کشور برتر از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا حدود ۷۰ درصد از تجارت بصورت شیمیایی را به خود اختصاص دادند

  جریان تجاری محصولات شیمیایی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از حاصل جمع صادرات و واردات به دست آمده است، و ارزش آن در سال ۲۰۲۰ بالغ بر 1/298 میلیارد یورو بوده است. در همین سال، ۱۰ کشور برتر شریک تجاری از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تقریبا ۷۰ درصد از تجارت محصولات شیمیایی را به خود اختصاص داده‌اند.

جهان

 

نمودار ۳- جریان تجارت محصولات شیمیایی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با ۱۰ شریک تجاری برتر

منبع:  Cefic Chemdata International/*تجارت=صادرات+ واردات

 ایالات متحده آمریکا باز هم در سال ۲۰۲۰ بزرگترین شریک تجاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در تجارت محصولات شیمیایی بوده است. این کشور 1/17 درصد از کل تجارت محصولات شیمیایی در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است. انتظار می رود که جریان تجاری برفراز آتلانتیک به صورت قابل توجهی در سال های آینده افزایش یابد، زیرا رونق تولید گاز شیل در ایالات متحده آمریکا باعث شده است که ظرفیت تولید محصولات شیمیایی در این کشور به شدت افزایش یابد.

 مازاد تجاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با بازارهای رقیب اصلی

   نگاهی به توازن تجاری محصولات شیمیایی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ با کشورهای اصلی و همچنین مناطق نشان می دهد که:

-  اتحادیه اروپا، به جز چین و ژاپن، با همه مناطق تجاری اصلی یعنی نفتا، آمریکای لاتین، آفریقا و بقیه اروپا مازاد تجاری داشته است. دو منطقه جغرافیایی اصلی شریک تجاری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ محسوب می شوند بقیه اروپا ( شامل بریتانیا) و آمریکای شمالی می شوند.

- ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین مازاد تجاری محصولات شیمیایی خود را با بقیه کشورهای اروپایی شامل بریتانیا، ترکیه، سوئیس، روسیه، ورزش و اوکراین داشتند. میزان مازاد تجاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با بقیه اروپا بالغ بر 3/14 میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ بوده است، که از این میزان سهم محصولات شیمیایی تخصصی و محصولات شیمیایی مصرفی بسیار قابل توجه بوده است.

نمودار ۴- جریان های تجاری محصولات شیمیایی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مناطق جغرافیایی اصلی

جهان

منبع:  Cefic Chemdata International/* بقیه اروپا شامل بریتانیا، سوئیس، نروژ، ترکیه، روسیه و اوکراین می شود. /** توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی. /*** آسیا به جز چین و ژاپن.

 

- ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مازاد تجاری بالغ بر 8/5 میلیارد یورو با ایالات متحده آمریکا داشته است. بخش عمده ای از مازاد تجاری محصولات شیمیایی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با ایالات متحده آمریکا محصولات پتروشیمی بوده است. این صنعت نسبت به توسعه گاز شهری در ایالات متحده آمریکا حساس است. ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولیدکننده بیواتانول در کل دنیا که تقویم ۵۴ درصد از تولید این محصول را در سطح جهان به خود اختصاص می دهد.

- اتحادیه اروپا با هند کسری تجاری داشته است که عمدتاً نشان‌دهنده کسری است که در تجارت محصولات پتروشیمی رخ داده است (۲/۱ میلیارد یورو). هند دومین بازار بزرگ نوظهور دنیا است، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نقش کلیدی را در این تبدیل به عنوان بزرگترین منبع تامین سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایفا می کند.

- تجارت محصولات شیمیایی اتحادیه اروپا و ژاپن نیز دچار کسری است که عمدتاً به دلیل کسری در تجارت پلیمرها (9/0 میلیارد یورو) محصولات شیمیایی تخصصی ( 86/0 میلیارد یورو) است. ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در تجارت محصولات شیمیایی با کره جنوبی نیز دچار کسری بوده است که علت عمده آن کسری تجاری در تجارت پلیمرها (7/1 میلیارد یورو) بوده است.

 محصولات شیمیایی تخصصی بخش عمده‌ای از مازاد تجاری ۲۷ کشور اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده‌اند

  مازاد تجاری محصولات شیمیایی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ به رقم 5/40 میلیارد یورو رسید، که از این رقم ۴۸ درصد مربوط به محصولات شیمیایی مصرفی بوده است.

 محصولات شیمیایی مصرفی بزرگترین بخش آزادت جاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را در مقایسه با سایر بخش‌های شیمیایی داشته است. مواد شیمیایی تخصصی نیز دومین جایگاه را در تجارت خارجی به خود اختصاص داده و پس از آن پلیمرها در جایگاه سوم قرار گرفته اند.

جهان

نمودار ۵- توازن تجاری محصولات شیمیایی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به تفکیک بخش

 

منبع:  Cefic Chemdata International

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی