آرشیو اخبار - 31 فروردین 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رشد تصاعدی در صنایع پتروشیمی

«بسیار خوب است اگر سازمان همه کارکنان خود را در تعیین، تحقق و منافع اهداف شریک کند. مدیریت مشارکتی طوفان فکری در سازمان ایجاد خواهد کرد و مدیر چنین سازمانی در اغلب شرایط کاری با حجم قابل توجهی از ایده ها و پیشنهادهای موثر روبروست .»
۳۱ فروردین ۱۳۸۹ ۱۵:۰۸
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی