آرشیو اخبار - 23 خرداد 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تکذیب ادعای خبرگزاری مهر

به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری مهر تحت عنوان "بهره برداری نمایشی از 2 طرح پتروشیمی در عسلویه "؛ روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال جوابیه ای خبر مهر را تکذیب کرد.
۲۳ خرداد ۱۳۸۹ ۱۱:۱۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی