آرشیو اخبار - 24 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید دبیران شیمی مناطق دو و سه تهران از پتروشیمی مارون

دبیران شیمی مناطق دو و سه تهران از پتروشیمی مارون و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازدید کردند.
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۴:۳۵
صفحه ۱ از ۱۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی