آرشیو اخبار - 03 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پایان انحصار شرکت BASF در تامین ماده aMDEA در صنعت پتروشیمی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی موفق شد با شناسایی فرمول ماده انحصاری شرکت BASF زمینه تامین این ماده اولیه را برای دهها مجتمع پتروشیمی فراهم کند.
۳ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۶:۲۷
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی