آرشیو اخبار - 22 مهر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مسوولیت صحت اطلاعات کتاب نمایشگاه برعهده شرکت هاست

مجری نمایشگاه از ثبت نام کنندگان خواست تا در تکمیل اطلاعات کتاب نمایشگاه، فعالانه مشارکت کنند.
۲۲ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۳
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی