آرشیو اخبار - 21 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

لزوم برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه زنان در صنعت پتروشیمی

حضور زنان در صنعت پتروشیمی یک فرصت ارزشمند برای ارتقای جایگاه آنان و نیز توسعه صنعت است.
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ۱۶:۰۳
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی