آرشیو اخبار - 16 بهمن 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در میان برگزیدگان نخستین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی برنده لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتالی در نخستین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی شد.
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۰۳
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی