آرشیو اخبار - 16 اسفند 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

رشد شاخص با کمک هلدینگ خایج فارس

شرکت‌ صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 44 واحد، همزمان با دوشرکت دیگر بیشترین تأثیر مثبت را در محاسبه شاخص کل بورس ایفا کردند.
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ۱۶:۴۵
صفحه ۱ از ۱۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی