آرشیو اخبار - 19 اسفند 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

اقتصاد سبز راهبردی مهم درمسیرتوسعه است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست دوعامل تاثیرگذار برای تحقق اقتصاد سبز است.
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۴۴
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی