آرشیو اخبار - 16 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

اهمیت صنعت پتروشیمی برای تحقق یک راهبرد

نماینده مجلس دهم گفت: توسعه صنعت پتروشیمی برای کاهش خام فروشی مواد اولیه با اهمیت است.
۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۲۳
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی