آرشیو اخبار - 31 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

بازدید مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

روند تولید و عملیات اجرایی طرح های توسعه ای مجتمع های پتروشیمی مارون، فجر 2 و بوعلی سینا در جریان بازدید امروز مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه ماهشهر بررسی شد.
۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۳۳
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی