آرشیو اخبار - 08 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

استفاده از ظرفیت های روابط عمومی برای مشارکت در مسئولیت های اجتماعی

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با بیان این که مسئولیت اجتماعی شرکتها جزو اولویت های روابط عمومی است، گفت: روابط عمومی باید از ظرفیتهای نخبگان در سراسر کشور برای ایجاد و تقویت روحیه نشاط و امید با خلاقیت و برنامه ریزی استفاده کند.
۸ خرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۲۶
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی