آرشیو اخبار - 23 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سمینار آموزشی « درس هایی از حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی»

سمینار آموزشی « درسهایی از حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی»، روزسه شنبه بیست ودو م تیرماه 95 درسالن همایش شرکت پازارگاد برگزار شد.
۲۳ تیر ۱۳۹۵ ۱۵:۲۹
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی