آرشیو اخبار - 26 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

ایجاد بازارهای ثالت پتروشیمی با مشارکت شرکت های خارجی

عضوکمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: سرمایه گذاران خارجی با حضور خود تکنولوژی و سرمایه می آورند، بنابراین می توان با مشارکت شرکت های خارجی ، بازارهای ثالث خارجی را هم برای محصولات پتروشیمی های جدید فراهم کرد.
۲۶ تیر ۱۳۹۵ ۱۶:۳۵
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی