آرشیو اخبار - 09 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پاسخ به یک شبهه افکنی

پیرو انتشار خبری تحت عنوان "یکی از مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی برکنار شد" در خبرگزاری مهر روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی توضیحی را منتشر کرد.
۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۶:۴۳
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی