آرشیو اخبار - 13 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

رقابت برای سه محصول شیمیایی دربورس کالا

معاملات محصولات شیمیایی در بورس کالای ایران امروز با رقابت برای دی اتیل هگزانول، استایرن منومرو منومر وینیل استات به پایان رسید.
۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۲۲
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی