آرشیو اخبار - 11 مهر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

معاون وزیرنفت در امور پتروشیمی موفقیت ایران درنشست اوپک را تبریک گفت

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی موفقیت بازگشت نظام سهمیه بندی و حفظ منافع ملی ایران درنشست اوپک را به وزیرنفت تبریک گفت.
۱۱ مهر ۱۳۹۵ ۱۵:۱۶
صفحه ۱ از ۱۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی