آرشیو اخبار - 19 مهر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

فعالیت پتروشیمی خراسان با 100درصد ظرفیت تولیدی

مدیرعامل پتروشیمی خراسان گفت: خط تولید پتروشیمی خراسان با ظرفیت بیش از 100 درصدی درحال فعالیت است.
۱۹ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۳۵
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی