آرشیو اخبار - 13 آبان 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پاسخ به شبه افکنی نسیم آنلاین

روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای احترام و تنویر افکار عمومی و ذی نفعان، گزارش تحلیل وضعیت مالی پتروشیمی شیراز طی سال های 1390 الی 1395 را منتشر می نماید.
۱۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۴:۳۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی