آرشیو اخبار - 28 آبان 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

زمستانی پایدار در انتظار پتروشیمی ها

رتبه نخست ایران در منابع گازی در جهان بی‌تردید مهمترین مزیتی بزرگ برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی در ایران به شمار می آید و در صدر این منابع میدان مشترک پارس جنوب با گاز و میعانات گازی غنی قرارد دارد.
۲۸ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۵۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی