آرشیو اخبار - 18 آذر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان المپیاد فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین وزارت نفت

پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین وزارت نفت با میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از فردا درمحمود آبادآغاز به کارخواهد کرد.
۱۸ آذر ۱۳۹۵ ۱۹:۱۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی