آرشیو اخبار - 02 آذر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پاسخ پتروشیمی پردیس به انتشار خبری نادرست درباره نشت آمونیاک در این مجتمع

نشت آمونیاک در مجتمع پتروشیمی پردیس به دور از واقعیت است و صریحاً تکذیب می شود.
۲ آذر ۱۳۹۵ ۱۸:۴۶
صفحه ۱ از ۱۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی