آرشیو اخبار - 30 دی 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مشارکت آگاهانه و حرفه ای صنعت پتروشیمی در بخش سرمایه گذاری های اجتماعی

برگزاری موفق همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت سبب شد تا نقش مهم CSR در بخش های مختلف صنعت بیش از پیش متبلور شود.
۳۰ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹
صفحه ۱ از ۱۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی