آرشیو اخبار - 01 شهریور 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گرامیداشت روز پزشک در شرکت ملی پتروشیمی

آیین سالروز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک در درمانگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.
۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۲۱
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی