آرشیو اخبار - 19 مهر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بکارگیری توانمندی سازندگان داخل در عملیاتی شدن طرح اسلام آباد غرب

مدیرعامل طرح صنایع پتروشیمی اسلام آباد غرب بر بکارگیری دانش فنی و استفاده از توانمندی سازندگان داخلی در این طرح پتروشیمی تاکید کرد.
۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۳۳
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی