شماره جدید

عملکرد شرکت های خانوادگی: تاثیر جنسیت در سطح مدیریت- قسمت اول
هدف این مقاله تحلیل تاثیر جنسیت، در سطح مدیریت، بر عملکرد شرکت خانوادگی است.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۱۷۹ ]
 

ترجمه شماره های گذشته

فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در یک اقتصاد نوظهور- قسمت دوم
135
مدل و فرضیات
هزینه های درک شده
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۱۹ ]
 
فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در یک اقتصاد نوظهور ( قسمت اول )
134
ملاحظات مالی نقش مهم و موثری بر بین المللی شدن شرکت ها ایفاء می کنند.
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۰۳۶ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی