آرشیو اخبار - 24 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

دیپلماسی انرژی کلید توسعه صنعت نفت

دولت تدبیر و امید با گذشت حدود 3سال از فعالیت خود توانست یک بار دیگر نام ایران را در عرصه بین المللی سربلند کرده و کشورمان را به عنوان یک قطب در سطح منطقه به جایگاه واقعی خود باز گرداند.
۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۰۷
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی